Regulament - Școala Gimnaziala Theodor Costescu Severin

Du-te la conținut
Regulament
Descarcare format pdf AICI.
Regulametul de ordine interioară al Școlii Gimnaziale „Theodor Costescu”
MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE
SCOALA GIMNAZIALA “THEODOR COSTESCU”,Drobeta-Turnu-Severin
Str.Păcii Nr.2
TEL./FAX:0252322016, e-mail: scoala7teodorcostescu@yahoo.com
Privind organizarea muncii în unitate şi desfăşurarea
activităţii didactice
Anul şcolar 2017-2018
Avizat în Consiliul Profesoral                                                                                                                                   Aprobat în Consiliul de Administrație
     din  04.09.2017                                                                                                                                                                    din 04.09.2017                                           
CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 Regulamentul de Ordine Interioară a fost elaborat în conformitate cu prevederile Constituției României, Legii 1/2011, Ordinului MENCȘ nr.5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Contractului Colectiv de muncă.
Art. 2 Acest regulament se aplică în incinta școlii și în spațiile anexe (curtea școlii, terenul de sport), pentru elevi, cadre didactice, părinți (tutori legali), personal didactic auxiliar, personal nedidactic. Nerespectarea Regulamentului intern constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.
Art. 3 Regulamentul intern oferă cadru organizatoric de exercitare a dreptului la educație în baza principiului echității, conform căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare și a principiului  incluziunii  sociale,  asigurând     egalitatea  de  șanse  pentru  toți  beneficiarii educației.
Art. 4 În incinta școlii sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic şi administrativ/nedidactic.
CAPITOLUL II: ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ȘCOLARE
Art. 5 Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august, anul școlar următor.
Art. 6 Activitatea unității de învățământ este organizată pe clase/grupe de preșcolari, învățământ de zi, în funcție de oferta educațională a școlii, de limbile moderne studiate, de opțiunile părinților și ale elevilor.
Art. 7 (1) Activitatea școlară, astfel organizată, începe în fiecare zi (luni-vineri) la ora 8 și se desfășoară conform orarului aprobat în consiliul de administrație, cu ore de 50 minute, urmate de pauze a câte 10 minute.
(2) Pauza mare are loc după cea de-a doua oră de curs, în intervalul orar 9.50-10.10, însumând 20 de minute.
(3) Clasele primare părăsesc incinta școlii, însoțite de cadrele didactice, la orele 11.50, respective 12.50.
(4) Grupele de grădiniță cu program prelungit își desfășoară activitatea în intervalul orar 7.30-18.
(5) Pe parcursul vacanței de vară, grupele cu program prelungit își întrerup activitatea 30 de zile, cu acordul inspectoratului școlar și cu atenționarea părinților, pentru curățenie, reparații sau dezinsecție.
(6) Aceată perioadă este stabilită în consiliul de administrație și se comunică părinților, cel târziu, până la intrarea elevilor în vacanța de vară.
(7) Pe parcursul celorlalte vacanțe, grădinița cu program prelungit își va organiza activitatea în funcție de opțiunile părinților, pe baza unui program aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ.
Art.8 (1) Activitatea la bazinul de înot se desfășoară pe grupe de elevi/preșcolari, maxim 15 educabili, după orele de curs, respectând un regulament intern al bazinului de înot, anexă a prezentului regulament
(2) Fiecare educabil beneficiază de o oră de înot/săptămână gratuit.
Art. 9 (1) Suspendarea cursurilor la nivelul unității de învățământ se poate realiza la cererea directorului, după consultarea reprezentanților sindicatelor și a părinților, cu aprobarea inspectoratului școlar, în situații de excepție.
(2) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri și programe privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate instanței care a aprobat suspendarea cursurilor.
CAPITOLUL III: CONDUCEREA ȘCOLII
Art.10 (1) Unitatea  de  învăţământ  este  condusă  de consiliul de administraţie, de director şi de director adjunct.
(2) Pentru  îndeplinirea  atribuţiilor  ce  îi  revin,  conducerea  unităţii  de  învăţământ acţionează în comun cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale.
Art.11 Directorul școlii este direct subordonat ISJ Mehedinți și își desfășoară activitatea conform fișei postului.
Art.12 Directorul este președintele Consiliului de Administrație și al Consiliului Profesoral.
Art.13 Directorul adjunct este subordonat directorului școlii care îi elaborează fișa postului.
Art.14 Reprezentarea intereselor unităţilor de învăţământ în raporturile cu alte persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice se realizează de către director sau o persoană cu statut de salariat al unităţii, împuternicită de consiliul de administraţie în acest sens     
           Art.15 (1) Consiliul de administrație este format din 9 membrii, conform OMEN Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014, având următoarea structură: 4 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de învăţământ.
(2) Cele trei cadre didactice sunt reprezentante ale învățământului preșcolar, primar, respectiv gimnazial (1 cadru didactic/nivel de învățământ)
Art.16 Atribuțiile Consiliului de administrație sunt specificate în OMEN Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 la Art. 15
CAPITOLUL IV: PERSONALUL ȘCOLII
Art.17 La nivelul școlii, personalul  este  format  din personal didactic (personal didactic de conducere, personal didactic de predare, personal didactic auxiliar), personal nedidactic și personal didactic asociat.
Art.18 (1) Competenţele,  responsabilităţile,  drepturile  şi  obligaţiile  personalului didactic și nedidactic sunt cele reglementate de legislaţia în vigoare, de contracte de muncă individuale și de fișa postului.
(2) Personalul școlii trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute de postul ocupat, să fie apt din punct de vedere medical și să fie capabil să relaționeze cu elevii, părinții și colegii.
(3) Personalul școlii trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.
(4) Personalului școlii îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
(5)  Personalului  școlii îi  este  interzis  să  aplice  pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.
(6) Personalul  școlii are obligația  de  a  veghea  la  siguranța elevilor, în incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților extracurriculare extrașcolare.
(7) Personalul  școlii are  obligaţia  să  sesizeze,  după  caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului, inclusiv în legătură  cu  aspecte  care  afectează  demnitatea,  integritatea  fizică  şi  psihică  a elevului/copilului.
(8) Întregul personal al școlii are obligaţia, conform legii, de a efectua anual controlul medical.
(9) Sustragerea de la acest examen medical constituie abatere disciplinară şi se sancţionează
conform legii.
(10) Se interzice personalului școlii să consume alcool în timpul activității cu elevii.
           Art. 19 (1) Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
             (2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată.
CAPITOLUL IV.1. PERSONALUL  DIDACTIC
Art.20 Se  interzice  personalului  didactic  să  condiţioneze  evaluarea  elevilor  sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.
Art.21 (1) În școală, se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice,  în zilele în care acestea au mai puține ore de curs. Numărul și atribuțiile profesorilor de serviciu sunt menționate în fișa postului și se stabilesc în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și  de activitățile specifice care se organizează în unitatea de învățământ.
(2) Nerespectarea acestor atribuții va fi cercetată de către comisia de disciplină a unității de învățământ și sancționată, pe baza raportului întocmit de acestă comisie.
Art. 22 Evaluarea personalului didactic se face conform prevederilor legii şi ale
metodologiilor aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice.
(2) Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic stau la baza hotărârii consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit.
Art.23 (1) Totalitatea  cadrelor  didactice  din școală constituie Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
(2) Consiliul profesoral  se întruneşte  lunar,  din  care o  dată la începutul  și o  dată la sfârșitul fiecărui semestru La propunerea directorului sau a minimum două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație,la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic, la solicitarea a minimum jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului reprezentativ al părinților sau la cererea a minimum două treimi din numărul membrilor consiliului școlar al elevilor, consiliul profesoral se poate întruni ori de câte ori este nevoie.
(3) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale, obligația principală fiind de a participa la ședințele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde își desfășoară norma de bază. Absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(4) Atribuțiile Consiliului Profesoral sunt reglementate de art.58 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
Art. 24 (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar și gimnazial şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele din învățământul gimnazial, din liderul elevilor clasei respective.
(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul  învăţământului gimnazial
(3) Consiliul clasei se întruneşte de cel puțin 3 ori pe semestru, din care o dată la începutul semestrului și o dată la sfârșitul semestrului. El se poate întâlni ori de câte ori situația o impune, la solicitarea profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.
Art. 25 Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a)analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul  fiecărui elev;
b)stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
c)stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 sau a calificativelor „Suficient” şi
„Insuficient”, pentru învăţământul primar;
 1. d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
 2. e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului pentru învăţământul  primar/profesorului  diriginte  sau  a  cel  puţin  1/3  dintre părinţii elevilor clasei;
 3. f) propune profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 4. g) hotărăşte, după caz, încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează, motivat, din cauza unor probleme grave de sănătate, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justifica Condiţia de încheiere a situaţiei şcolare este ca, după revenire, elevii respectivi să participe, regulat, la cursuri, pentru a fi evaluaţi. Hotărârile adoptate în aceste cazuri se consemnează într-un proces-verbal, ce se anexează registrului de procese-verbale ale consiliului clasei.
Art. 26 (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu majoritatea simplă, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total de membri.
(2) Hotărârile  adoptate  în  şedinţele  consiliului  clasei  se  înregistrează  în  registrul  de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.
(3)   Mediile  la  purtare  mai  mici  decât  7,00 sunt  propuse spre avizare  de către profesorul diriginte consiliului clasei.  Avizarea se face cu majoritatea simplă a voturilor tuturor membrilor consiliului clasei. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral.
CAPITOLUL IV.1.1 PROFESORUL DIRIGINTE
Art.27 (1) Profesorii  diriginţi  sunt  numiţi  anual  de  către  directorul  unităţii  de învăţământ preuniversitar, în urma consultării membrilor consiliului de administraţie.
(2) La numirea diriginților se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. Continuitatea poate fi întreruptă în situaţia părăsirii unităţii de învăţământ preuniversitar de către cadrul didactic, în cazul neîndeplinirii repetate a atribuțiilor de diriginte sau în cazuri grave de incompatibilitate, semnalată în relaţiile dirigintelui cu beneficiarii primari ai educaţiei.
Art.28. (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa
postului cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.
(2). Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
   1.organizează şi coordonează:
 1. a)  activitatea colectivului de elevi;
 2. b) activitatea consiliului clasei;
 3. c) şedinţele cu părinţii, la începutul și sfârșitul semestrului, şi ori de câte ori este cazul;
 4. d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
 5. e) activităţi educative şi de consiliere;
 6. f)  activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;
 7. monitorizează:
 8. a) situaţia la învăţătură a elevilor;
 9. b) frecvenţa la ore a elevilor;
 10. c)  participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
 11. d)   comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;
 12. e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de
voluntariat;
 1. colaborează cu:
 2. a) profesorii clasei şi consilierul educativ, pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
 3. b) cabinetele de asistenţă  psihopedagogică,  în  activităţi  de  consiliere  şi  orientare  a
elevilor clasei;
c)conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
 1. d) comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii/tutorii legal instituiţi pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
e)compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de
studii ale elevilor clasei;
 1. f) persoana desemnată de  conducerea  unităţii  de  învăţământ  preuniversitar  pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;
 2. informează:
 3. a) elevii şi părinţii/tutorii legal instituiţi ai acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului intern al şcolii;
 4. b) elevii şi părinţii/tutorii legal instituiţi ai acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
c)părinţii/ tutorii legal instituiţi despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;
 1. d)  părinţii/ tutorii legal instituiţi în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absenţe
nemotivate; informarea se face în scris;
 1. e) familiile elevilor, în  scris,  în  legătură  cu  situaţiile  de  corigenţă,  sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
 2. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.
Art.29 Profesorul diriginte are  şi alte atribuţii:
a)răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţii/tutorii legal instituiţi şi de consiliul clasei;
 1. b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
 2. c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi de regulamentul intern ale unităţii de învăţământ preuniversitar;
 3. d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev;
 4. e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;
 5. f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate
cu prevederile legale;
 1. g) completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;
 2. h) monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;
 3. i) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;
 4. j) elaborează portofoliul dirigintelui.
CAPITOLUL IV.1.2. CONSILIERUL EDUCATIV
Art.30 (1) Consilierul educativ este ales prin votul consiliului profesoral, anual.
    (2) Competențele și atribuțiile consilierului educativ sunt precizate în fișa postului întocmită de directorul școlii.
Art.31 Atribuțiile consilierului educativ sunt următoarele:
-proiectează activitatea educativă anual și pe semestre
-monitorizează activitatea profesorilor diriginți
-gestionează activitatea desfășurată în cadrul proiectelor și parteneriatelor educaționale
-promovează imaginea școlii în comunitate (imn, siglă)
-este redactorul revistei școlii
-organizează activități extracuriculare cu ocazia evenimentelor naționale și religioase, conform planului de activități
-elaborează programul Școala Altfel Să știi mai multe, să fii mai bun!
Art.32  Gestionează documentele care atestă activitatea educativă la nivel de unitate școlară în fiecare ultimă zi de vineri a fiecărei luni dintr-un an școlar.
CAPITOLUL IV.1.3. COMISIILE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Art.33 La nivelul Școlii Gimnaziale Theodor Costescu funcționează următoarele comisii:
 1. Comisia metodică-învăţământ preprimar ( 7 grupe – învăţământ tradiţional din care 4 cu program prelungit, iar o grupă alternativă educaţională Montessori ); responsabil – Petrescu Lucreția
 2. Comisia metodică a claselor pregătitoare, I şi a II-a; responsabil – Stăncioiu Balaci Vasilica
 3. Comisia metodică a caselor a III-a şi a IV-a; responsabil -  Ghiață Ana-Maria
 4. Comisia metodică a ariei curriculare „Limbă şi comunicare”- responsabil:  Răducan Daniela
 5. Comisia metodică a ariei curriculare „Matematică şi ştiinţele naturii”
- responsabil: Chican Lăpădat Stela
 1. Comisia metodică a ariei curriculare „Om şi societate”- resonsabil: Blagniceanu Mina
 2. Comisia metodică a ariilor curriculare „Arte ,  sport  şi tehnologie”- responsabil: Oprea Florin
 3. Consiliul pentru curriculum- Responsabil: Ţînţaru-Popescu Elena-director adjunct
 4. Comisia pentru orar şi serviciu pe şcoală - Responsabil Ţînţaru-Popescu Elena
 5. Comisia pentru acordarea burselor: Responsabil Tomoescu Constanța Steliana
 6. Comisia „laptele şi cornul”- Responsabil: Tomoescu Constanța
 7. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală -Responsabil Pană Edith
 8. Comisia pentru  evaluarea şi asigurarea  calitătii – responsabil:  Țînțaru-Popescu Elena
 9. Comisia de securitate şi sănătate în muncă (CSSM) – responsabil: Responsabil: Tomoescu Constanța
 10. Comisia tehnică de prevenire şi stingerea incendiilor– responsabil: Andrița Valentin
 11. Comisia pentru orientare scolara si profesionala  – responsabil: Pana Edith
 12. Comisia pentru combaterea absenteismelor si abandonului scolar – responsabil: Pana Edith
 13. Comisia pentru perfecționare- responsabil: Chican Lăpădat Stela
 14. Comisiei pentru programe și proiecte educative - resonsabil: Blagniceanu Mina
 15. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar  și promovarea interculturalității – responsabil: Pana Edith
Art.34 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală a propus ca măsuri pentru siguranța  și securitatea în mediul școlar următoarele măsuri:
-accesul preșcolarilor în unitate se realizează prin  intrările 1 și 4
- accesul școlarilor în unitate se realizează prin  intrările 2 și 3
-accesul cadrelor didactice se realizează prin intrarea principală prevăzută cu interfon, pe bază de legitimație
-semnul distinctiv al unității de învățământ este insigna școlii
CAPITOLUL IV 2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Art.35 (1) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fişele postului.
(2) Secretariatul funcţionează pentru elevii, părinţii și personalul unităţii de învăţământ sau pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3)  Secretariatul  asigură,  de  regulă,  permanența  pe  întreaga  perioadă  de  desfășurare  a activității unității de învățământ.
Art.36 Atribuțiile secretarului sunt prevăzute la Art.82 din Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
Art. 37 (1) Secretarul  unităţii  de  învăţământ  pune  la  dispoziţia  cadrelor  didactice
condica de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.
(2) Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor cataloagelor.
(3) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la arhiva școlii.
(4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. 1 şi 2 pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ.
(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale.
Art.38 (1)  Compartimentul  financiar  reprezintă  structura  organizatorică  din  cadrul unităţii de învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor.
(2)  Din  compartimentul  financiar  face  parte contabilul şef.
(3)   Compartimentul   financiar   este   subordonat   directorului   unităţii   de   învăţământ preuniversitar.
Art.39 Atribuțiile contabilului șef sunt precizate la Art.85 din Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
CAPITOLUL IV 3. PERSONALUL NEDIDACTIC
Art. 40 Evaluarea     personalului     nedidactic     se     face     la     sfârşitul     anului calendaristic/financiar conform prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului.
Art.41(1)   Compartimentul   administrativ   este   coordonat   de   secretarul șef şi este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ preuniversitar – personal  de  întreţinere  şi  curăţenie,  mecanici.
(2)  Compartimentul  administrativ  este  subordonat  directorului  unităţii  de  învăţământ.
Art. 42 Personalul nedidactic are următoarele atribuţii:
 1. a)   gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ preuniversitar;
 2. b)  realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ preuniversitar;
 3. c)   asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico
- materiale;
 1. d) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I.;
CAPITOLUL V BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
Art. 43 Conform    prevederilor    legale,    beneficiarii    primari    ai    unității de învățământ sunt preşcolarii şi elevii.
Art. 44 Înscrierea beneficiarilor se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ, urmare a solicitării scrise primite din partea părinţilor/tutorilor legal instituiţi.
         Art. 45 (1) Prezenţa beneficiarilor primari  ai  educaţiei  la fiecare oră de  curs       se verifică de către profesor, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. (2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative, la cel mult 7 zile de la revenirea la cursuri.
(3) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal instituit are obligaţia de a prezenta personal profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului  şcolar,  de  medicul  de  familie  sau  medicul  de  specialitate,  adeverinţă  sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă   a   părintelui/tutorelui   legal   instituit   al   elevului,   adresată   profesorului   pentru
învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără  documente  medicale  doar  pe  baza    cererilor  părinţilor  nu  poate  depăşi  3  zile  pe semestru, iar    cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 atrage, de regulă, declararea absenţelor ca
nemotivate.
Art. 46 Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile şcolare județene,naţionale, internaţionale, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori, după consultarea cu consiliul clasei.
Art. 47 Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare – cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare - ori lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora.
Art. 48 Elevii și părinții acestora sunt consultați în elaborarea ofertei educaționale a unității de învățământ. Astfel, disciplinele opționale, activitățile educative formale și nonformale desfășurate în cadrul Școlii Altfel sau Școala după școală sunt elaborate, de comun accord, de către toți factorii implicati în educație: părinți, elevi, profesori.
Art. 49 (1) Preşcolarii şi elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă, în conformitate cu standardele naționale.
(2) Elevul  sau,  după  caz,  părintele/tutorele  legal  instituit,  are  dreptul  de  a  contesta
modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia, în prezenţa elevului, a părintelui şi a directorului.
(3) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele/tutorele său legal se poate adresa directorului unităţii de învăţământ preuniversitar, solicitând reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
(4) Pentru  soluţionarea  cererii    de  reevaluare,  directorul va  desemna,  după  caz,  doi profesori pentru învăţământul primar sau doi profesori de specialitate, din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.
(5) Media  notelor  acordate  separat  de  cei  doi  profesori  este  nota  rezultată  în  urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.
(6) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota
acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată.
(7) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează  nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică sigiliul unităţii de învăţământ preuniversitar.
(8)Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.
(9) În situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar judeţean, profesori din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ preuniversitar.
Art. 50 Elevii beneficiază de manuale şcolare gratuite, în condiţiile legii.
Art. 51 (1)  Copiii cu  cerinţe educaţionale  speciale sau  alte tipuri  de cerinţe
educaţionale, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naționale, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ preuniversitar, de masă pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă.
(2) Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi și obligații ca şi ceilalţi elevi.
Obligaţiile beneficiarilor direcţi ai educaţiei
Art. 52 Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
Art. 53 (1) Beneficiarii primari ai educaţiei trebuie să aibă o comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ preuniversitar, cât şi în afara ei.
(2)  Beneficiarii   primari   ai   educaţiei,   în   funcţie   de   nivelul   de   înţelegere   şi   de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi sprijiniţi şi stimulaţi să cunoască şi să respecte:
 1. a)  legile statului;
 2. b) prezentul regulament și ROFUIP;
 3. c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
 4. d)  normele de securitate şi a sănătății în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
 5. e)  normele de protecţie civilă;
 6. f) normele de protecţie a mediul
Art. 54 Este interzis elevilor:
 1. a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;
 2. b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, obiecte sanitare, spaţii de învăţământ etc.);
 3. c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 4. d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
 5. e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 6. f)  să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice,  ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
 7. g)  să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete e, precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ preuniversitar;
 8. h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
 9. i) să menţină în stare activă telefoanele celulare  în  timpul  orelor  de  curs, al pauzelor  al  examenelor  şi  al concursurilor;
 10. j) activarea telefonului, fără acordul profesorului, pe parcursul orelor de curs sau al pauzelor duce la confiscarea acestuia de către profesorul constatator şi predarea către profesorul diriginte pe bază de proces-verbal
 11. k) telefonul poate fi recuperate de tutorele legal al elevului
 12. l) să lanseze anunţuri  false  cu  privire  la  amplasarea  unor  materiale  explozibile  în
perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar;
 1. m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ preuniversitar;
 2. n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;
 3. o) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără
avizul profesorului de serviciu sau a profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui;
 1. p) să părăsească mediul şcolar(clădirea+curtea şcolii) în timpul pauzelor sau al orelor de curs
 2. r) în afara perimetrului şcolii( clădire+curte) profesorul diriginte şi profesorii de serviciu nu răspund de siguranţa elevilor
Art. 55 (1)  Elevii  au  obligaţia  să  poarte  asupra  lor  carnetul  de  elev,  să-l  prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.
RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI ALE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI
Art. 56 Beneficiarii primari ai educaţiei care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
 1. a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
 2. b) evidenţiere, de către  director,  în  faţa  colegilor  de  şcoală  sau  în  faţa  consiliului
profesoral;
 1. c) comunicare verbală sau  scrisă adresată părinţilor, în care se menționează  faptele
deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
 1. d)  premii, diplome, medalii;
Art. 57 (1) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și rezultatele obținute.
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, la propunerea profesorului pentru învăţământul primar, a dirigintelui, a consiliului clasei sau a directorului şcolii.
         Art. 58 (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2)  Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele :
 1. a) observaţia individuală;
 2. b) mustrare scrisă;
 3. c) retragerea temporară sau definitivă a bursei ;
 4. d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, doar pentru elevii de gimnaziu;
 5. e) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală sau din altă unitate de învăţământ preuniversitar, doar pentru elevii de gimnaziu;
(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor şi tinerilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal, cu excepția sancțiunii 2 a.
(4)  Observaţia  individuală  constă  în  atenţionarea  elevului  cu  privire  la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că,  în situaţia în care nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
(5) Sancţiunea  se  aplică  de  către  profesorul  diriginte/profesorul  pentru  învăţământul primar, de către alt cadru didactic sau membru al personalului școlii  sau de către directorul unității de învățământ.
(6) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
(7)  Sancţiunea se stabileşte la propunerea consiliului clasei.
(8) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese- verbale al consiliului clasei şi într-un  raport  care  va  fi  prezentat  consiliului  profesoral  de  către  profesorul  pentru învăţământul primar/profesorul diriginte,  la sfârşitul semestrului.
(9) Mustrarea scrisă este întocmită de profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări- ieşiri al şcolii; documentul va fi înmânat părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.
(10) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(11) Sancţiunea       este   însoţită    de    scăderea   notei   la    purtare,    respectiv    diminuarea calificativului,  în  învățământul  primar,  aprobată  de  consiliul  profesoral  al  unităţii  de învăţământ preuniversitar.
(12) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la
propunerea consiliului clasei.
(13) Sancţiunea   este   însoţită   de   scăderea   notei   la   purtare,   respectiv   diminuarea calificativului, în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ preuniversitar.
(14) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, în sala desport, în biblioteca  şcolii  etc.  Activitatea  care  se  desfăşoară  este  stabilită  de  către  director,  la propunerea  consiliului  clasei  şi  se  realizează  în  conformitate  cu  prevederile  prezentului regulament. Sancţiunea este însoţită de obligaţia desfăşurării de activităţi în folosul comunităţii şcolare. Activităţile desfăşurate trebuie să fie adecvate vârstei şi să nu pună în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor.
(15) Dacă  elevul  refuză  să  participe  la  aceste  activităţi,  absenţele  sunt  considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.
(16) Sancţiunea  se  consemnează  în  catalogul  clasei,  precizându-se  numărul  şi  data documentului,  precum şi  în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului.
(17) Această sancţiune nu se aplică elevilor de la învăţământul primar.
(18) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar.
(19) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris şi sub semnătură, a sancţiunii, de către  profesorul diriginte/profesorul pentru învăţământul primar/director, părintelui/tutorelui legal instituit  al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
(20) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol
(21) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul semestrului.
(22) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar.
(23) Sancţiunea nu se aplică în învăţământul primar.
         Art. 59 (1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.
(2) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul anterior, nu pot fi admişi  în unităţile de învăţământ cu profil militar sau pedagogic.
Art. 60 (1) Elevii care se fac vinovaţi de deteriorarea/sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ preuniversitar sunt obligați, personal sau prin părinţi/reprezentanții legali, să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii părintelui/tutorelui  legal  instituit  pentru  fapta  minorului  aflat  sub  ocrotirea  sa,  toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.
(2)  În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă,
revenind întregii clase.
(3) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective
(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) şi (3), elevii pot fi sancţionaţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 53 din prezentul regulament.
Art. 61 (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 53 se adresează, de către părinte/tutore legal instituit, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia  se  soluţionează  în  termen  de  30  de  zile  de  la  depunerea  acesteia  la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă și poate fi atacată la instant de contencios  administrativ competentă.
(3) Contestația prevăzută la alin (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea contenciosului administrative nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 62 Faptele de violență constatate la nivelul unității de învățământ se cercetează și se sancționează conform procedurilor 1și 2, anexă a prezentului regulament.
EVALUAREA BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAŢIEI
 Art. 63 evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.
Art. 64 (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare, la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
Art. 65 (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.
(2) La  sfârşitul  fiecărui  semestru,  profesorul  pentru  învăţământul  primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de școală și a normelor de conduită civilizată.
(3) La  sfârşitul  fiecărui  semestru  profesorul  pentru  învăţământul  primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.
(4) Conform legii, la sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio- emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor față de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţie și Cercetării Științifice.
Art.66 (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ preuniversitar din altă ţară pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.
(2)       Elevii menționați la alin.(1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de
echivalare.
(3)       Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea eventualelor examene de diferență.
Mişcarea/transferul beneficiarilor primari ai educaţiei
Art. 67 Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta,
de la o unitate de învăţământ preuniversitar la alta, în conformitate cu prevederile ROFUIP şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ preuniversitar la care se face transferul.
Art. 68 Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar de la care se transferă.
Art. 69 (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie de la aceste prevederi, transferurilor de la nivel preşcolar care, în interesul copilului, se pot face oricând în timpul anului şcolar.
(2)  Transferul  elevilor  în  timpul  semestrelor  se  poate  efectua,  în  mod  excepţional,  cu
respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
 1. a)  la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
 2. b)    în cazul unei  recomandări  medicale,  eliberată  pe  baza  unei  expertize  medicale
efectuate de direcţia de sănătate publică;
 1. c) la/de la învăţământul de artă sau sportiv;
 2. d) de la  clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de
predare bilingv la  celelalte clase.
 1. e) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
Art. 70 (1)  Pentru  copiii cu  cerinţe  educaţionale  speciale,  în  funcţie  de evoluţia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers.
(2 Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii copilului/reprezentantul legal şi de către consilierul psihopedagog şcolar.  Decizia  de  reorientare  se  ia  de  către  comisia  de  expertiză  din  cadrul CJRAE/CMBRAE, cu acordul părinților/tutorelui legal instituit.
Art. 71 După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ preuniversitar primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ preuniversitar de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.
CAPITOLUL VI PARTENERII EDUCAŢIONALI
Drepturile părinţilor
         Art. 72 (1)  Părintele/tutorele  legal  instituit  al  elevului  are  dreptul  să  fie  informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.
(2) Părintele/tutorele legal instituit al elevului are dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriului copil.
         Art.73 (1) Părintele/tutorele legal instituit al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar dacă:
 1. a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar;
 2. b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 3. c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar;
 4. d) participă la întâlnirea  lunară  cu  dirigintele  clasei/profesorul  pentru  învăţământ preşcolar/primar.
Art. 74 (1) Părinţii/tutorii legali instituiți au dreptul să se constituie în asociaţii cu
personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Asociaţia părinților se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.
           Art. 75 (1) Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări  conflictuale  în  care  este  implicat  propriul  copil/elev,  prin  discuţii  amiabile,  cu respectarea următoarelor etape:
 1. a)  discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat;
 2. b)  discuţie amiabilă cu  profesorul  pentru  învăţământul  preşcolar/primar  /profesorul
diriginte implicat;
 1. c) discuţie amiabilă cu directorul unității de învățământ preuniversitar;
 2. d)  cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ preuniversita
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menționate  la alin. (1) , lit.a-d, fără rezolvarea stării conflictuale părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la inspectoratul şcolar judeţean;
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), fără rezolvarea stării conflictuale, părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la MENCȘ.
Îndatoririle părinţilor
Art. 76 (1) Potrivit prevederilor legale părintele/tutorele legal instituit are obligaţia de
a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
(2) Părintele/tutorele legal instituit care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității
(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin.(2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar.
(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părintele/tutorele legal instituit are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în
vederea menținerii unui climat  sănătos la nivel de clasă/grupă pentru evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ.
(5)  Părintele/tutorele legal instituit al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit va fi consemnată în caietul  profesorului pentru învăţământ preşcolar, profesorului pentru învăţământ primar, profesorului diriginte  cu nume, dată şi semnătură.
(6) Părintele/tutorele  legal  instituit  al  elevului  răspunde  material  pentru  distrugerile
bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.
Art. 77 Se interzice oricăror persoane agresarea- fizică, psihică, verbala etc., a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ preuniversitar.
Art. 78 (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului intern al unităţii de învăţământ preuniversitar este obligatorie pentru părinţi/tutorii legal instituții ai elevilor.
Adunarea generală a părinţilor elevilor clasei
Art. 79 (1)  Adunarea  generală  a  părinţilor  elevilor  clasei  este  constituită  din  toţi
părinţii/tutorii legal instituiți ai elevilor.
(2) Adunarea  generală  a  părinţilor  elevilor  clasei  hotărăşte  referitor  la  activităţile  de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor.
Comitetul de părinţi al clasei
Art. 80 (1)  La  nivelul  fiecărei  clase,  se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi al clasei.
(2)       Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă de după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginte.
Art. 81 Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
 1. a)  pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei;
 2. b) sprijină profesorii pentru învăţământul preșcolar/primar/ profesorii diriginţi în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare;
 3. c) sprijină  profesorii  pentru   învăţământul   preșcolar/primar/profesorii   diriginţii   în   derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului în mediul şcolar;
 4. d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;
 5. e) sprijină  conducerea  unităţii   de   învăţământ   preuniversitar   şi   profesorii   pentru învăţământul preșcolar/primar/ profesorii diriginţi şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţămâ
 6. f) sprijină unitatea de învăţământ şi profesorii diriginţii în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională;
 7. g)  se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi în
cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;
 1. h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor elevilor clasei, justificarea utilizării
fondurilor.
         Art. 82 Preşedintele comitetului de părinţi al clasei reprezintă părinţii/tutorii legal instituiți ai clasei în relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
Art. 83 (1) Comitetul de părinţi al clasei poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei propunând în adunarea generală a clasei o sumă necesară acoperirii acestor cheltuieli.
(2)  Contribuția prevăzută la alin.(1) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita,  în  nici  un  caz,  exercitarea  de  către  elevi    a  drepturilor  prevăzute  de  prezentul regulament și de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicați cu privire la conținutul acestui articol este obligatorie.
(3) Sponsorizarea unei clase de către un agent economic se face cunoscută comitetului de părinţi al clasei. Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi.
(4) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi al clasei.
(5)  Este interzisă implicarea elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.
Consiliul reprezentativ al părinţilor
Art. 84 (1)  La  nivelul  fiecărei  unităţi  de  învăţământ  preuniversitar  funcţionează
consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Consiliul  reprezentativ  al  părinţilor  din  unitatea  de  învăţământ  preuniversitar  este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.
(3) Asociaţiile de părinţi cu personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, organizare şi funcţionare.
Art. 85 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
 1. a) propune unităţii de  învăţământ discipline  şi  domenii  care  să  se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
 2. b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;
 3. c) susţine școala în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
 4. d) promovează imaginea școlii în comunitatea locală;
 5. e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
 6. f)  susţine școala în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
 7. g)  susţine  conducerea  unităţii   de   învăţământ   preuniversitar   în   organizarea   şi   în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
 8. h) colaborează cu instituţiile  publice  de  asistenţă  socială/educaţională  specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului , cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
 9. i)  sprijină  conducerea  unităţii   de   învăţământ   preuniversitar   în   întreţinerea   şi
modernizarea bazei materiale;
 1. j)  susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în activitatea de consiliere şi orientare
socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
 1. k) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;
 2. l) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ preuniversitar, la solicitarea cadrelor didactice.
 3. m) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
 4. n) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii , în buna desfășurarea a activităţii  în internate şi în cantine;
 5. o) susţine conducerea unităţii  de  învăţământ  preuniversitar  în  organizarea  şi  în desfăşurarea programului „Şcoala după şcoală”.
Art. 86 (1)  Consiliul  reprezentativ  al  părinţilor/asociaţia  de  părinţi  a  unităţii  de învăţământ   preuniversitar   poate   atrage   resurse   financiare   extrabugetare,   constând   în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
 1. a) modernizarea şi întreţinerea  patrimoniului  unităţii  de  învăţământ,  a bazei materiale şi sportive;
 2. b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
 3. c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
 4. d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
 5. e)  alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.
(2) Fondurile colectate în condiţiile alin. (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma solicitării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional.
                                                             
CAPITOLUL VII
CONTRACTUL EDUCAŢIONAL ÎNTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI PĂRINŢI
Art. 87 (1)  Școala  încheie  cu  părinţii/tutorii  legal instituiți, în momentul înscrierii preşcolarilor sau a elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.
(2)    Modelul  contractului  educaţional  este  prezentat  în  anexa  1,  parte  integrantă  a prezentului regulament. Acesta este elaborat la nivelul școlii prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor.
Art. 88 (1)  Contractul  educaţional  este  valabil  pe  toată  perioada  de  şcolarizare  în
cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar.
(2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.
(3) Contractul   educaţional   se   încheie   în   două   exemplare   originale,   unul   pentru părinte/tutorele legal instituit, altul pentru unitatea de învățământ şi îşi produce efectele de la data semnării.
(4)  Modul  de  îndeplinire  a  obligaţiilor  prevăzute  în  contractul  educaţional  de  către personalul din unitatea de învăţământ constituie criteriu de evaluare a activităţii acestuia.
(5)  Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul educaţional de către personalul unităţii de învăţământ constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.
(6) Consiliul de administraţie urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional, analizează situaţiile în care se constată încălcarea acestuia de către personalul unităţii de învăţământ şi numeşte comisia de cercetare disciplinară.
CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII
Art. 89 La nivelul școlii  se  asigura  dreptul  fundamental  la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a cadrelor didactice, a personalului nedidactic și auxiliar, în conformitatea cu Legea nr. 324/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
Art.90 Regulamentul intern se prelucrează elevilor, părinților și întregului personal al unității de învățământ cu process verbal și semnătuirile tuturor celor instruiți, imediat ce este avizat în Consiliul Profesoral șiaprobat în Consiliul de Administrație
Art.91 La dat intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă Regulamentul intern din anul școlar anterior;
Art.92 Din prezentul regulament ac parte următoarele anexe:
Regulamentul de funcționare a bazinului de înot
Contractul educational
Director,                                                                                                                                                                          Director adjunct,
Prof. Tomoescu Constanța Steliana                                                                                                                          Prof. Țînțaru-Popescu Elena
Înapoi la cuprins